சலங்கை

"சலங்கை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

சலங்கை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Calaṅkai/

(பெயர்ச்சொல்) நடனம் ஆடுவோர் கால்களில் அணியும் அணி. இது
நடனம் ஆடும்போது மணிச் சத்தம் எழுப்பும்.

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

சலங்கை + ஐசலங்கையை
சலங்கை + ஆல்சலங்கையால்
சலங்கை + ஓடுசலங்கையோடு
சலங்கை + உடன்சலங்கையுடன்
சலங்கை + குசலங்கைக்கு
சலங்கை + இல்சலங்கையில்
சலங்கை + இருந்துசலங்கையிலிருந்து
சலங்கை + அதுசலங்கையது
சலங்கை + உடையசலங்கையுடைய
சலங்கை + இடம்சலங்கையிடம்
சலங்கை + (இடம் + இருந்து)சலங்கையிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ச்+அ=
ல்+அ=
ங்=ங்
க்+ஐ=கை

சலங்கை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.