சத்தம்

"சத்தம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

சத்தம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Cattam/

(பெயர்ச்சொல்) ஒலி

சத்தம்

மொழிபெயர்ப்பு sound

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

சத்தம் + ஐசத்தத்தை
சத்தம் + ஆல்சத்தத்தால்
சத்தம் + ஓடுசத்தத்தோடு
சத்தம் + உடன்சத்தத்துடன்
சத்தம் + குசத்தத்துக்கு
சத்தம் + இல்சத்தத்தில்
சத்தம் + இருந்துசத்தத்திலிருந்து
சத்தம் + அதுசத்தத்தது
சத்தம் + உடையசத்தத்துடைய
சத்தம் + இடம்சத்தத்திடம்
சத்தம் + (இடம் + இருந்து)சத்தத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

ச்+அ=
த்=த்
த்+அ=
ம்=ம்

சத்தம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.