கொடுகொட்டி

"கொடுகொட்டி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

கொடுகொட்டி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Koṭukoṭṭi/

(பெயர்ச்சொல்) கொடுகொட்டி என்பது தோற்கருவி வகை சார்ந்த தமிழர் இசைக்கருவிகளுள் ஒன்று. இது ஒரு வகைப் பறை எனும் முழவுக்கருவியாகும். இதனைப் பற்றிய குறிப்புகள் சிலப்பதிகாரத்திலும் தேவாரத்திலும் உள்ளன. இக்கருவி தற்காலத்தில் கிடுகிட்டி என்றழைக்கப்படுகிறது. நாகசுரக் கச்சேரிகளிலும் இடம்பெறுகிறது.

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

கொடுகொட்டி + ஐகொடுகொட்டியை
கொடுகொட்டி + ஆல்கொடுகொட்டியால்
கொடுகொட்டி + ஓடுகொடுகொட்டியோடு
கொடுகொட்டி + உடன்கொடுகொட்டியுடன்
கொடுகொட்டி + குகொடுகொட்டிக்கு
கொடுகொட்டி + இல்கொடுகொட்டியில்
கொடுகொட்டி + இருந்துகொடுகொட்டியிலிருந்து
கொடுகொட்டி + அதுகொடுகொட்டியது
கொடுகொட்டி + உடையகொடுகொட்டியுடைய
கொடுகொட்டி + இடம்கொடுகொட்டியிடம்
கொடுகொட்டி + (இடம் + இருந்து)கொடுகொட்டியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

க்+ஒ=கொ
ட்+உ=டு
க்+ஒ=கொ
ட்=ட்
ட்+இ=டி

கொடுகொட்டி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.