கைம்பெண்

"கைம்பெண்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

கைம்பெண்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Kaimpeṇ/

(பெயர்ச்சொல்) கணவனை இழந்தவள்

கைம்பெண்

மொழிபெயர்ப்பு widow

தொடர்புள்ளவை

தமிழ் களஞ்சியம்

 • புரட்சிக் கவிதைகள் » பெண்ணுலகு » கைம்பெண் நிலை
 • வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

  கைம்பெண் + ஐகைம்பெண்ணை
  கைம்பெண் + ஆல்கைம்பெண்ணால்
  கைம்பெண் + ஓடுகைம்பெண்ணோடு
  கைம்பெண் + உடன்கைம்பெண்ணுடன்
  கைம்பெண் + குகைம்பெண்ணுக்கு
  கைம்பெண் + இல்கைம்பெண்ணில்
  கைம்பெண் + இருந்துகைம்பெண்ணிலிருந்து
  கைம்பெண் + அதுகைம்பெண்ணது
  கைம்பெண் + உடையகைம்பெண்ணுடைய
  கைம்பெண் + இடம்கைம்பெண்ணிடம்
  கைம்பெண் + (இடம் + இருந்து)கைம்பெண்ணிடமிருந்து

  மெய் உயிர் இயைவு

  க்+ஐ=கை
  ம்=ம்
  ப்+எ=பெ
  ண்=ண்

  கைம்பெண் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.