குடமுழவு

"குடமுழவு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

குடமுழவு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Kuṭamuḻavu/

(பெயர்ச்சொல்) பறவைகளை ஓட்டத் தினைப்புனத்தில் பயன்பட்டதாகும். பின்னர் இது இசைக்கருவியாக விளங்கியது.
குடமுழா; முழவு வாத்திய வகை

(பெயர்ச்சொல்) large loud-sounding drum
hemispherical in shape .

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

குடமுழவு + ஐகுடமுழவை
குடமுழவு + ஆல்குடமுழவால்
குடமுழவு + ஓடுகுடமுழவோடு
குடமுழவு + உடன்குடமுழவுடன்
குடமுழவு + குகுடமுழவுக்கு
குடமுழவு + இல்குடமுழவில்
குடமுழவு + இருந்துகுடமுழவிலிருந்து
குடமுழவு + அதுகுடமுழவது
குடமுழவு + உடையகுடமுழவுடைய
குடமுழவு + இடம்குடமுழவிடம்
குடமுழவு + (இடம் + இருந்து)குடமுழவிடமிருந்து

படங்கள்

குடமுழவு எனும் வாத்தியம்; குளிர் எனவும் அழைக்கப்பட்டது
குடமுழவு எனும் வாத்தியம்; குளிர் எனவும் அழைக்கப்பட்டது

மெய் உயிர் இயைவு

க்+உ=கு
ட்+அ=
ம்+உ=மு
ழ்+அ=
வ்+உ=வு

குடமுழவு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.