கின்னரம்

"கின்னரம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

கின்னரம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Kiṉṉaram/

(பெயர்ச்சொல்) ஒரு இசைக் கருவி
இசை எழுப்பும் ஒரு பறவை

(பெயர்ச்சொல்) a musical instrument
a bird with musical abilities

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

கின்னரம் + ஐகின்னரத்தை
கின்னரம் + ஆல்கின்னரத்தால்
கின்னரம் + ஓடுகின்னரத்தோடு
கின்னரம் + உடன்கின்னரத்துடன்
கின்னரம் + குகின்னரத்துக்கு
கின்னரம் + இல்கின்னரத்தில்
கின்னரம் + இருந்துகின்னரத்திலிருந்து
கின்னரம் + அதுகின்னரத்தது
கின்னரம் + உடையகின்னரத்துடைய
கின்னரம் + இடம்கின்னரத்திடம்
கின்னரம் + (இடம் + இருந்து)கின்னரத்திடமிருந்து

படங்கள்

கின்னரம்
கின்னரம்

மெய் உயிர் இயைவு

க்+இ=கி
ன்=ன்
ன்+அ=
ர்+அ=
ம்=ம்

கின்னரம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.