கிணை

"கிணை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

கிணை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Kiṇai/

(பெயர்ச்சொல்) முழவு வாத்திய வகை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

கிணை + ஐகிணையை
கிணை + ஆல்கிணையால்
கிணை + ஓடுகிணையோடு
கிணை + உடன்கிணையுடன்
கிணை + குகிணைக்கு
கிணை + இல்கிணையில்
கிணை + இருந்துகிணையிலிருந்து
கிணை + அதுகிணையது
கிணை + உடையகிணையுடைய
கிணை + இடம்கிணையிடம்
கிணை + (இடம் + இருந்து)கிணையிடமிருந்து

படங்கள்

கிணை
கிணை

மெய் உயிர் இயைவு

க்+இ=கி
ண்+ஐ=ணை

கிணை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.