காட்சி

"காட்சி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

காட்சி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Kāṭci/

(பெயர்ச்சொல்) பார்வைக்கு புலப்படுவது காட்சி

(பெயர்ச்சொல்) sight
vision
appearance
scene

தமிழ் களஞ்சியம்

 • பட்டினப்பாலை » பலவகைக் கொடிகளின் காட்சி
 • புரட்சிக் கவிதைகள் » இயற்கை » காட்சி இன்பம்
 • வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

  காட்சி + ஐகாட்சியை
  காட்சி + ஆல்காட்சியால்
  காட்சி + ஓடுகாட்சியோடு
  காட்சி + உடன்காட்சியுடன்
  காட்சி + குகாட்சிக்கு
  காட்சி + இல்காட்சியில்
  காட்சி + இருந்துகாட்சியிலிருந்து
  காட்சி + அதுகாட்சியது
  காட்சி + உடையகாட்சியுடைய
  காட்சி + இடம்காட்சியிடம்
  காட்சி + (இடம் + இருந்து)காட்சியிடமிருந்து

  காட்சி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.