கத்தி

"கத்தி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

கத்தி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Katti/

(பெயர்ச்சொல்) மரங்களை வெட்ட பயன்படுத்தும் கருவி.

(பெயர்ச்சொல்) A kind of knife

தமிழ் களஞ்சியம்

 • தொல்காப்பியம் » பொருளதிகாரம் » அகத்திணையியல்
 • கம்பர் » வேளாண் தொழிலின் சிறப்பு » நூல் » நுகத்தின் சிறப்பு
 • வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

  கத்தி + ஐகத்தியை
  கத்தி + ஆல்கத்தியால்
  கத்தி + ஓடுகத்தியோடு
  கத்தி + உடன்கத்தியுடன்
  கத்தி + குகத்திக்கு
  கத்தி + இல்கத்தியில்
  கத்தி + இருந்துகத்தியிலிருந்து
  கத்தி + அதுகத்தியது
  கத்தி + உடையகத்தியுடைய
  கத்தி + இடம்கத்தியிடம்
  கத்தி + (இடம் + இருந்து)கத்தியிடமிருந்து

  கத்தி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.