கணிகை

"கணிகை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

கணிகை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Kaṇikai/

(பெயர்ச்சொல்) தாசி
விபச்சாரி

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

கணிகை + ஐகணிகையை
கணிகை + ஆல்கணிகையால்
கணிகை + ஓடுகணிகையோடு
கணிகை + உடன்கணிகையுடன்
கணிகை + குகணிகைக்கு
கணிகை + இல்கணிகையில்
கணிகை + இருந்துகணிகையிலிருந்து
கணிகை + அதுகணிகையது
கணிகை + உடையகணிகையுடைய
கணிகை + இடம்கணிகையிடம்
கணிகை + (இடம் + இருந்து)கணிகையிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

க்+அ=
ண்+இ=ணி
க்+ஐ=கை

கணிகை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.