கஞ்சிரா

"கஞ்சிரா" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

கஞ்சிரா

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Kañcirā/

(பெயர்ச்சொல்) கஞ்சிரா சமயச் சடங்குகளில் பயன்படுத்தப்படும் கிராமிய இசைக் கருவிகளில் ஒன்றாகும். பஜனைகளிலும்
கிராமிய மக்களாலும் பயன்படுத்தப்படும் வாத்தியம் இதுவாகும்.

(பெயர்ச்சொல்) The kanjira a South Indian frame drum
is an instrument of the tambourine family. It is used primarily in concerts of Carnatic music (South Indian classical music) as a supporting instrument for the mridangam.

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

கஞ்சிரா + ஐகஞ்சிராவை
கஞ்சிரா + ஆல்கஞ்சிராவால்
கஞ்சிரா + ஓடுகஞ்சிராவோடு
கஞ்சிரா + உடன்கஞ்சிராவுடன்
கஞ்சிரா + குகஞ்சிராவுக்கு
கஞ்சிரா + இல்கஞ்சிராவில்
கஞ்சிரா + இருந்துகஞ்சிராவிலிருந்து
கஞ்சிரா + அதுகஞ்சிராவது
கஞ்சிரா + உடையகஞ்சிராவுடைய
கஞ்சிரா + இடம்கஞ்சிராவிடம்
கஞ்சிரா + (இடம் + இருந்து)கஞ்சிராவிடமிருந்து

படங்கள்

கஞ்சிரா
கஞ்சிரா

மெய் உயிர் இயைவு

க்+அ=
ஞ்=ஞ்
ச்+இ=சி
ர்+ஆ=ரா

கஞ்சிரா என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.