ஔரப்பிரகம்

"ஔரப்பிரகம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஔரப்பிரகம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aurappirakam/

ஆட்டுமந்தை.

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+அ=
ப்=ப்
ப்+இ=பி
ர்+அ=
க்+அ=
ம்=ம்

ஔரப்பிரகம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.