ஔரகம்

"ஔரகம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஔரகம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aurakam/

உரகம்.

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+அ=
க்+அ=
ம்=ம்

ஔரகம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.