ஔதசியம்

"ஔதசியம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஔதசியம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Autaciyam/

பால்.

மெய் உயிர் இயைவு

=
த்+அ=
ச்+இ=சி
ய்+அ=
ம்=ம்

ஔதசியம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.