ஔடதவாதி

"ஔடதவாதி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஔடதவாதி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Auṭatavāti/

ஒருமதக்காரன்.

மெய் உயிர் இயைவு

=
ட்+அ=
த்+அ=
வ்+ஆ=வா
த்+இ=தி

ஔடதவாதி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.