ஔசரம்

"ஔசரம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஔசரம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aucaram/

கோடாங்கல்லு.

மெய் உயிர் இயைவு

=
ச்+அ=
ர்+அ=
ம்=ம்

ஔசரம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.