ஔகம்

"ஔகம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஔகம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aukam/

(பெயர்ச்சொல்) இடைப்பாட்டு

(பெயர்ச்சொல்) Repetition by a chorus of the leader's song in a dancing performance

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஔகம் + ஐஔகத்தை
ஔகம் + ஆல்ஔகத்தால்
ஔகம் + ஓடுஔகத்தோடு
ஔகம் + உடன்ஔகத்துடன்
ஔகம் + குஔகத்துக்கு
ஔகம் + இல்ஔகத்தில்
ஔகம் + இருந்துஔகத்திலிருந்து
ஔகம் + அதுஔகத்தது
ஔகம் + உடையஔகத்துடைய
ஔகம் + இடம்ஔகத்திடம்
ஔகம் + (இடம் + இருந்து)ஔகத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
க்+அ=
ம்=ம்

ஔகம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.