ஓத்து

"ஓத்து" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஓத்து

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ōttu/

(பெயர்ச்சொல்) வேதம்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஓத்து + ஐஓத்தை
ஓத்து + ஆல்ஓத்தால்
ஓத்து + ஓடுஓத்தோடு
ஓத்து + உடன்ஓத்துடன்
ஓத்து + குஓத்துக்கு
ஓத்து + இல்ஓத்தில்
ஓத்து + இருந்துஓத்திலிருந்து
ஓத்து + அதுஓத்தது
ஓத்து + உடையஓத்துடைய
ஓத்து + இடம்ஓத்திடம்
ஓத்து + (இடம் + இருந்து)ஓத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
த்=த்
த்+உ=து

ஓத்து என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.