ஒளிதம்

"ஒளிதம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஒளிதம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Oḷitam/

காணொளி

மெய் உயிர் இயைவு

=
ள்+இ=ளி
த்+அ=
ம்=ம்

ஒளிதம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.