ஒருவழிப்பாதை

"ஒருவழிப்பாதை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஒருவழிப்பாதை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Oruvaḻippātai/

(பெயர்ச்சொல்) ஒரு பக்கமாக செல்லும் பாதை
சிறு பாதை
ஒற்றையடிப் பாதை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஒருவழிப்பாதை + ஐஒருவழிப்பாதையை
ஒருவழிப்பாதை + ஆல்ஒருவழிப்பாதையால்
ஒருவழிப்பாதை + ஓடுஒருவழிப்பாதையோடு
ஒருவழிப்பாதை + உடன்ஒருவழிப்பாதையுடன்
ஒருவழிப்பாதை + குஒருவழிப்பாதைக்கு
ஒருவழிப்பாதை + இல்ஒருவழிப்பாதையில்
ஒருவழிப்பாதை + இருந்துஒருவழிப்பாதையிலிருந்து
ஒருவழிப்பாதை + அதுஒருவழிப்பாதையது
ஒருவழிப்பாதை + உடையஒருவழிப்பாதையுடைய
ஒருவழிப்பாதை + இடம்ஒருவழிப்பாதையிடம்
ஒருவழிப்பாதை + (இடம் + இருந்து)ஒருவழிப்பாதையிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+உ=ரு
வ்+அ=
ழ்+இ=ழி
ப்=ப்
ப்+ஆ=பா
த்+ஐ=தை

ஒருவழிப்பாதை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.