ஒருப்படு

"ஒருப்படு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஒருப்படு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Oruppaṭu/

உடன்படிதல்

agree

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+உ=ரு
ப்=ப்
ப்+அ=
ட்+உ=டு

ஒருப்படு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.