ஒப்பாரி

"ஒப்பாரி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஒப்பாரி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Oppāri/

(பெயர்ச்சொல்) ஒப்பாரி என்பது இழப்புக்காக அல்லது இறந்தோருக்காக உற்றார், உறவினர் புலம்பி பாடும் பாடல் ஆகும்.
இழப்புப் பாடல்கள், ஒப்பு, விண்ணாலம், அழுகாச்சி என்ற சொற்களாலும் அழைக்கப்படும். ஒப்பாரி என்பது வாய்மொழி வழக்காற்று வகைமைகளில் ஒன்றாகும்.

ஒப்பாரி

மொழிபெயர்ப்பு Wail

தொடர்புள்ளவை

தமிழ் களஞ்சியம்

 • ஒப்பாரி பாடல்கள்
 • வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

  ஒப்பாரி + ஐஒப்பாரியை
  ஒப்பாரி + ஆல்ஒப்பாரியால்
  ஒப்பாரி + ஓடுஒப்பாரியோடு
  ஒப்பாரி + உடன்ஒப்பாரியுடன்
  ஒப்பாரி + குஒப்பாரிக்கு
  ஒப்பாரி + இல்ஒப்பாரியில்
  ஒப்பாரி + இருந்துஒப்பாரியிலிருந்து
  ஒப்பாரி + அதுஒப்பாரியது
  ஒப்பாரி + உடையஒப்பாரியுடைய
  ஒப்பாரி + இடம்ஒப்பாரியிடம்
  ஒப்பாரி + (இடம் + இருந்து)ஒப்பாரியிடமிருந்து

  மெய் உயிர் இயைவு

  =
  ப்=ப்
  ப்+ஆ=பா
  ர்+இ=ரி

  ஒப்பாரி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.