ஐவேஜு

"ஐவேஜு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஐவேஜு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aivēju/

சொத்து.

மெய் உயிர் இயைவு

=
வ்+ஏ=வே
ஜ்+உ=ஜு

ஐவேஜு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.