ஐம்முகன்

"ஐம்முகன்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஐம்முகன்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aimmukaṉ/

(பெயர்ச்சொல்) சிவன்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஐம்முகன் + ஐஐம்முகனை
ஐம்முகன் + ஆல்ஐம்முகனால்
ஐம்முகன் + ஓடுஐம்முகனோடு
ஐம்முகன் + உடன்ஐம்முகனுடன்
ஐம்முகன் + குஐம்முகனுக்கு
ஐம்முகன் + இல்ஐம்முகனில்
ஐம்முகன் + இருந்துஐம்முகனிலிருந்து
ஐம்முகன் + அதுஐம்முகனது
ஐம்முகன் + உடையஐம்முகனுடைய
ஐம்முகன் + இடம்ஐம்முகனிடம்
ஐம்முகன் + (இடம் + இருந்து)ஐம்முகனிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ம்=ம்
ம்+உ=மு
க்+அ=
ன்=ன்

ஐம்முகன் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.