ஐந்தொழில்கள்

"ஐந்தொழில்கள்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஐந்தொழில்கள்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aintoḻilkaḷ/

(தொகைச் சொல்) படைத்தல்
காத்தல்
அழித்தல்
மறைத்தல்
அருளல்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ந்=ந்
த்+ஒ=தொ
ழ்+இ=ழி
ல்=ல்
க்+அ=
ள்=ள்

ஐந்தொழில்கள் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.