ஐந்தெழுத்து மந்திரம்

"ஐந்தெழுத்து மந்திரம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஐந்தெழுத்து மந்திரம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Ainteḻuttu mantiram/

(தொகைச் சொல்) நமசிவாய

மெய் உயிர் இயைவு

=
ந்=ந்
த்+எ=தெ
ழ்+உ=ழு
த்=த்
த்+உ=து
=
ம்+அ=
ந்=ந்
த்+இ=தி
ர்+அ=
ம்=ம்

ஐந்தெழுத்து மந்திரம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.