ஐதுநொய்தாக

"ஐதுநொய்தாக" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஐதுநொய்தாக

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aitunoytāka/

(வினையடை) மிக்க இலேசாக. அனந்தன்பாலுங் கருடன்பாலு மைது நொய்தக வைத்து (திவ். பெரியாழ். 5
4
8)

(வினையடை) Very little

மெய் உயிர் இயைவு

=
த்+உ=து
ந்+ஒ=நொ
ய்=ய்
த்+ஆ=தா
க்+அ=

ஐதுநொய்தாக என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.