ஐசுவரியம்

"ஐசுவரியம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஐசுவரியம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Aicuvariyam/

(தொகைச் சொல்) அரசாட்சி
மக்கள்
சுற்றம்
பொன்
மணி
நெல்
வாகனம்
அடிமை செய்யும் ஆள்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ச்+உ=சு
வ்+அ=
ர்+இ=ரி
ய்+அ=
ம்=ம்

ஐசுவரியம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.