ஏழ்கடல்

"ஏழ்கடல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஏழ்கடல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ēḻkaṭal/

(தொகைச் சொல்) பாற் கடல்
தயிர்க் கடல்
நெய்க் கடல்
கருப்பஞ் சாற்றுக் கடல்
தேன் கடல்
நன்னீர்க் கடல்
உப்புக் கடல்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ழ்=ழ்
க்+அ=
ட்+அ=
ல்=ல்

ஏழ்கடல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.