ஏங்கல்

"ஏங்கல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஏங்கல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ēṅkal/

(பெயர்ச்சொல்) ஆரவாரிக்கை. ஈட்டிய சமபல வீர ரேங்கலால் (இரகு. திக்குவி. 251)
மயிற்குரல். (பிங்.)
யாழ்நரம்பினோசை. (பிங்.)
அழுகை. (பிங்.)
குழந்தைகட்கு வருங் காசநோய்

(பெயர்ச்சொல்) Shout, clamour
Screaming, as of a peacock
Sound, as of the strings of a lute
Weeping
Asthma in children

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஏங்கல் + ஐஏங்கலை
ஏங்கல் + ஆல்ஏங்கலால்
ஏங்கல் + ஓடுஏங்கலோடு
ஏங்கல் + உடன்ஏங்கலுடன்
ஏங்கல் + குஏங்கலுக்கு
ஏங்கல் + இல்ஏங்கலில்
ஏங்கல் + இருந்துஏங்கலிலிருந்து
ஏங்கல் + அதுஏங்கலது
ஏங்கல் + உடையஏங்கலுடைய
ஏங்கல் + இடம்ஏங்கலிடம்
ஏங்கல் + (இடம் + இருந்து)ஏங்கலிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ங்=ங்
க்+அ=
ல்=ல்

ஏங்கல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.