எண்ணல்

"எண்ணல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

எண்ணல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Eṇṇal/

(வினைச்சொல்) பொருட்களின் எண்ணிக்கையை அறிய ஏற்படுத்தும் கணக்கீடு.
எண்களால் எண்ணி அறிதல்

(வினைச்சொல்) count

மெய் உயிர் இயைவு

=
ண்=ண்
ண்+அ=
ல்=ல்

எண்ணல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.