எட்டுத் தொகை

"எட்டுத் தொகை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

எட்டுத் தொகை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Eṭṭut tokai/

(தொகைச் சொல்) நற்றிணை
குறுந் தொகை
ஐங்குறுநூறு
பதிற்றுப் பத்து
பரி பாடல்
கலித் தொகை
அக நானூறு
புற நானூறு

மெய் உயிர் இயைவு

=
ட்=ட்
ட்+உ=டு
த்=த்
=
த்+ஒ=தொ
க்+ஐ=கை

எட்டுத் தொகை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.