ஊன்

"ஊன்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஊன்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ūṉ/

(பெயர்ச்சொல்) புலால்
உடம்பு
மாமிசம்

(பெயர்ச்சொல்) flesh

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஊன் + ஐஊனை
ஊன் + ஆல்ஊனால்
ஊன் + ஓடுஊனோடு
ஊன் + உடன்ஊனுடன்
ஊன் + குஊனுக்கு
ஊன் + இல்ஊனில்
ஊன் + இருந்துஊனிலிருந்து
ஊன் + அதுஊனது
ஊன் + உடையஊனுடைய
ஊன் + இடம்ஊனிடம்
ஊன் + (இடம் + இருந்து)ஊனிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ன்=ன்

ஊன் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.