ஊதப்பம்

"ஊதப்பம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஊதப்பம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ūtappam/

(பெயர்ச்சொல்) புளிப்புறையூட்டப்பட்ட மாவில் செய்யப்படும் ரொட்டி

(பெயர்ச்சொல்) Bread

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஊதப்பம் + ஐஊதப்பத்தை
ஊதப்பம் + ஆல்ஊதப்பத்தால்
ஊதப்பம் + ஓடுஊதப்பத்தோடு
ஊதப்பம் + உடன்ஊதப்பத்துடன்
ஊதப்பம் + குஊதப்பத்துக்கு
ஊதப்பம் + இல்ஊதப்பத்தில்
ஊதப்பம் + இருந்துஊதப்பத்திலிருந்து
ஊதப்பம் + அதுஊதப்பத்தது
ஊதப்பம் + உடையஊதப்பத்துடைய
ஊதப்பம் + இடம்ஊதப்பத்திடம்
ஊதப்பம் + (இடம் + இருந்து)ஊதப்பத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
த்+அ=
ப்=ப்
ப்+அ=
ம்=ம்

ஊதப்பம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.