உலர் திராட்சை

"உலர் திராட்சை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உலர் திராட்சை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Ular tirāṭcai/

உலர் கொடிமுந்திரி

உலர் திராட்சை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.