உரறு

"உரறு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உரறு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Uraṟu/

உரற்று

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+அ=
ற்+உ=று

உரறு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.