உபதாதுக்கள்

"உபதாதுக்கள்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உபதாதுக்கள்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Upatātukkaḷ/

(தொகைச் சொல்) சுவர்ணமாட்சிகம்
தாரமாட்சிகம்
துத்தம்
காஞ்சியம்
ரீதி
சிந்தூரம்
சிலாசத்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ப்+அ=
த்+ஆ=தா
த்+உ=து
க்=க்
க்+அ=
ள்=ள்

உபதாதுக்கள் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.