உபசர்க்கம்

"உபசர்க்கம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உபசர்க்கம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Upacarkkam/

வளர்ச்சி
உபசயாபசயங்கள்; உடம்பின்தன்மைகள்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ப்+அ=
ச்+அ=
ர்=ர்
க்=க்
க்+அ=
ம்=ம்

உபசர்க்கம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.