உடும்பு

"உடும்பு" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உடும்பு

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Uṭumpu/

(பெயர்ச்சொல்) (தான் ஊர்ந்து செல்லும் பரப்பை மிகவும் உறுதியாகப் பற்றிக்கொள்வதாக நம்பப்படும்) ஊர்வன இனத்தைச் சேர்ந்த பிராணி

உடும்பு

மொழிபெயர்ப்பு monitor lizard

தொடர்புள்ளவை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

உடும்பு + ஐஉடும்பை
உடும்பு + ஆல்உடும்பால்
உடும்பு + ஓடுஉடும்போடு
உடும்பு + உடன்உடும்புடன்
உடும்பு + குஉடும்புக்கு
உடும்பு + இல்உடும்பில்
உடும்பு + இருந்துஉடும்பிலிருந்து
உடும்பு + அதுஉடும்பது
உடும்பு + உடையஉடும்புடைய
உடும்பு + இடம்உடும்பிடம்
உடும்பு + (இடம் + இருந்து)உடும்பிடமிருந்து

படங்கள்

உடும்பு
உடும்பு
நீருடும்பு
நீருடும்பு
நீர்க் கரையில் இரைக்காக காத்திருக்கும் உடும்பு.
நீர்க் கரையில் இரைக்காக காத்திருக்கும் உடும்பு.
கடல் உடும்புகள்
கடல் உடும்புகள்
பெருடும்பு
பெருடும்பு

மெய் உயிர் இயைவு

=
ட்+உ=டு
ம்=ம்
ப்+உ=பு

உடும்பு என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.