உடலியல்

"உடலியல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

உடலியல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Uṭaliyal/

(பெயர்ச்சொல்) உடல் தொடர்புடைய துறை

(பெயர்ச்சொல்) physiology
anatomy

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

உடலியல் + ஐஉடலியலை
உடலியல் + ஆல்உடலியலால்
உடலியல் + ஓடுஉடலியலோடு
உடலியல் + உடன்உடலியலுடன்
உடலியல் + குஉடலியலுக்கு
உடலியல் + இல்உடலியலில்
உடலியல் + இருந்துஉடலியலிலிருந்து
உடலியல் + அதுஉடலியலது
உடலியல் + உடையஉடலியலுடைய
உடலியல் + இடம்உடலியலிடம்
உடலியல் + (இடம் + இருந்து)உடலியலிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ட்+அ=
ல்+இ=லி
ய்+அ=
ல்=ல்

உடலியல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.