ஈராடி

"ஈராடி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈராடி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īrāṭi/

(பெயர்ச்சொல்) ஈரம்
மழைத் தன்மை

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஈராடி + ஐஈராடியை
ஈராடி + ஆல்ஈராடியால்
ஈராடி + ஓடுஈராடியோடு
ஈராடி + உடன்ஈராடியுடன்
ஈராடி + குஈராடிக்கு
ஈராடி + இல்ஈராடியில்
ஈராடி + இருந்துஈராடியிலிருந்து
ஈராடி + அதுஈராடியது
ஈராடி + உடையஈராடியுடைய
ஈராடி + இடம்ஈராடியிடம்
ஈராடி + (இடம் + இருந்து)ஈராடியிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்+ஆ=ரா
ட்+இ=டி

ஈராடி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.