ஈயாடவில்லை

"ஈயாடவில்லை" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈயாடவில்லை

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īyāṭavillai/

அவமானத்தால் ஏற்படும் முகத்தோற்றம்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ய்+ஆ=யா
ட்+அ=
வ்+இ=வி
ல்=ல்
ல்+ஐ=லை

ஈயாடவில்லை என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.