ஈனன்

"ஈனன்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈனன்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īṉaṉ/

(பெயர்ச்சொல்) இழிந்தவன்

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஈனன் + ஐஈனனை
ஈனன் + ஆல்ஈனனால்
ஈனன் + ஓடுஈனனோடு
ஈனன் + உடன்ஈனனுடன்
ஈனன் + குஈனனுக்கு
ஈனன் + இல்ஈனனில்
ஈனன் + இருந்துஈனனிலிருந்து
ஈனன் + அதுஈனனது
ஈனன் + உடையஈனனுடைய
ஈனன் + இடம்ஈனனிடம்
ஈனன் + (இடம் + இருந்து)ஈனனிடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ன்+அ=
ன்=ன்

ஈனன் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.