ஈட்சணம்

"ஈட்சணம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈட்சணம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īṭcaṇam/

நோக்கம்
பார்வை
பார்த்தல்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ட்=ட்
ச்+அ=
ண்+அ=
ம்=ம்

ஈட்சணம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.