ஈடழிதல்

"ஈடழிதல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஈடழிதல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /īṭaḻital/

பெருமைகள் கெடுதல்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ட்+அ=
ழ்+இ=ழி
த்+அ=
ல்=ல்

ஈடழிதல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.