இமிர்

"இமிர்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

இமிர்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Imir/

(வினைச்சொல்) ஒலி செய்
ஊது
[இமிர்தல்]

மெய் உயிர் இயைவு

=
ம்+இ=மி
ர்=ர்

இமிர் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.