இடை வள்ளல்

"இடை வள்ளல்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

இடை வள்ளல்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /Iṭai vaḷḷal/

(தொகைச் சொல்) அக்குரன்
சந்திமான்
அந்திமான்
சிசுபாலன்
தந்தவக்கிரன்
கன்னன்
சந்தன்

இடை வள்ளல் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.