ஆவலி

"ஆவலி" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஆவலி

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /āvali/

புலம்புதல் அல்லது அழுதல் எனப்பொருள்படும்

Cry

மெய் உயிர் இயைவு

=
வ்+அ=
ல்+இ=லி

ஆவலி என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.