ஆர்பதம்

"ஆர்பதம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஆர்பதம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /ārpatam/

(பெயர்ச்சொல்) வண்டு
உணவு

வேற்றுமையுருபு ஏற்றல்

ஆர்பதம் + ஐஆர்பதத்தை
ஆர்பதம் + ஆல்ஆர்பதத்தால்
ஆர்பதம் + ஓடுஆர்பதத்தோடு
ஆர்பதம் + உடன்ஆர்பதத்துடன்
ஆர்பதம் + குஆர்பதத்துக்கு
ஆர்பதம் + இல்ஆர்பதத்தில்
ஆர்பதம் + இருந்துஆர்பதத்திலிருந்து
ஆர்பதம் + அதுஆர்பதத்தது
ஆர்பதம் + உடையஆர்பதத்துடைய
ஆர்பதம் + இடம்ஆர்பதத்திடம்
ஆர்பதம் + (இடம் + இருந்து)ஆர்பதத்திடமிருந்து

மெய் உயிர் இயைவு

=
ர்=ர்
ப்+அ=
த்+அ=
ம்=ம்

ஆர்பதம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.