ஆண் பாற் பிள்ளைத் தமிழ்ப் பருவம்

"ஆண் பாற் பிள்ளைத் தமிழ்ப் பருவம்" என்பதன் தமிழ் விளக்கம்

ஆண் பாற் பிள்ளைத் தமிழ்ப் பருவம்

(ஒலிப்புமுறை) ISO 15919: /āṇ pāṟ piḷḷait tamiḻp paruvam/

(தொகைச் சொல்) காப்பு
செங்கீரை
தாலம்
சப்பாணி
முத்தம்
வருகை
அம்புலி
சிறுபறை
சிற்றில் சிதைத்தல்
சிறு தேருருட்டல்

மெய் உயிர் இயைவு

=
ண்=ண்
=
ப்+ஆ=பா
ற்=ற்
=
ப்+இ=பி
ள்=ள்
ள்+ஐ=ளை
த்=த்
=
த்+அ=
ம்+இ=மி
ழ்=ழ்
ப்=ப்
=
ப்+அ=
ர்+உ=ரு
வ்+அ=
ம்=ம்

ஆண் பாற் பிள்ளைத் தமிழ்ப் பருவம் என்ற சொல்லின் பொருள் தவறாக இருந்தால் அகரமுதலி வலைதளத்தை தொடர்பு கொள்ளவும்.